Welcome to CityLive Fm104.25 Chiang Mai : Tel. 053283709 :Fanpage Live Fm 104.25 Chiangmai
1 ยังว่าง บี้ สุกฤษฎิ์
2 อรุณสวัสดิ์ สิงโต นำโชค
3 ถ้ารู้ก็คงไม่บอก คชา นนทนันท์
4 สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี
5 You You You เอิ๊ต ภัทรวี Feat. Ammy
6 You & I MILD
7 แววตา เป๊ก ผลิตโชค Feat. ตุล
8 หลง Superbaker
9 เราถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน นิว จิ๋ว
10 นางรอง Electric Neon Lamp